Home » Archive

Articles Archive for Octubre 2013

Destacados »

[14 Oct 2013 | 4 Comments | ]

Després de la reunió del Consorci del passat dia 7 d’octubre la Plataformacontra el Macroabocador de Llanera vol fer les següents puntualitzacions ideclaracions:1. La Conselleria encara no ha donat cap autorització per a fer res a Llanera.Al menys dues entitats de les que participen al procediment d’autorització comsón la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i l’Institut Geològic i Miner hanmostrat les seues reserves i desconfiança respecte al projecte i han donatcredibilitat als informes i al·legacions que aquesta plataforma va presentar alrespecte en el seu moment. Una desconfiança en un projecte roín i fallit ques’ha vist ratificada pel propi Consorci en haver de presentar un projectealternatiu que reconeix que el que s’havia presentat no servia. Tot i que el Sr.Parra vulga presentar aquest nou projecte com un èxit, no és res més que elreconeixement de la seua incapacitat i hauria de ser prou per a que presentarala seua dimissió immediata. A més a més, contra aquest nou projecte, si és quetira endavant, podrem presentar també al·legacions i recursos que el podranparar.2. El Consorci, tal i com indica l’informe jurídic de la conselleria, potanul·lar en qualsevol moment l’acord amb VYTRUSA pagant un rescat que acabariaamb el macroabocador de Llanera i obrint la porta a un nou model de gestió deresidus. Un pagament de rescat que seria més barat que mantenir durant 20 anysuna gestió perillosa i ineficient dels residus com la que presenta actualment elSr. Parra. També volem fer constar la nostra decepció amb alguns medis decomunicació que han presentat aquest informe com una refutació de qualsevolpossibilitat d’anul·lar el projecte de Llanera per part del Consorci. Més bé alcontrari, indica el camí per a fer-ho.3. Ens sembla preocupant que el president del Consorci actue tant en contra dela voluntat de la majoria ciutadana com dels alcaldes als que diu representar.Recolzar-se en vots institucionals per a imposar a l’assemblea actuacionscontràries al que s’ha aprovat prèviament i treballar per a que els acords del’assemblea no es porten a terme mostren un greu dèficit democràtic. Sembla queal Sr. Parra li preocupen més els interessos d’una empresa privada que els delsciutadans que li paguen. Esperem que a properes assemblees del Consorci aquestafalta d’ètica trobe una resposta adequada.4. A més a més, repetim,  no es tenen en compte els interessos i la voluntat delsciutadans que diuen que representen, molts dels quals havien respiratalleugerits, pensant que aquest pas podia significar una oportunitat de canvi enel model de gestió. Si han estat ja moltes les vegades que el poble ha expressatel seu rebuig a aquesta mena d’instal·lacions, recentment s’ha fet públical’opinió de la Comunitat de regants de la Vega de Xàtiva , que també hanmanifestat la més enèrgica oposició a aquesta instal·lació , pels ”riscosimminents d’afecció de les masses d’aigua presents en la zona”, i perquè unafiltració de lixiviats en aquesta zona, resultaria ”catastròfica”, i suposarienun dany ”permanent i irreversible”.5. Continuem pensant, que és un projecte perillós per a les aigües, per a lanostra salut i el nostre entorn, i per aquest motiu seguim amb l’objectiu de parar el monstre de Llanera i  que s’adopte una gestió sostenible dels residus.Junt a altres Plataformes i altres institucions hem presentat un recurs contrael Pla Integral de Residus de 2013 que en el cas de prosperar impediria laconstrucció de més macroabocadors i forçaria a replantejar la política deresidus. En un marc més local hem iniciat les actuacions necessàries peranul·lar les taxes del Consorci de 2012 i 2013. El recurs contra la taxa de 2013ha estat admès a tràmit, el que prova que un jutge troba que podem tindre raó, ies portarà a judici el proper febrer. Ens preguntem com pagaria el Sr. Parra laseua política de deliris si s’anul·len aquestos cobraments i ha de tornar alsciutadans els diners injustament recaptats.Tot i que el més important és arribar a un consens per plantejar un canvi demodel de gestió de residus, que és possible,que no cal inventar i que ja estàaplicant-se en altres llocs del territori espanyol i europeu. En aquest sentit,hem creat una comissió d’estudi d’alternatives que es poden aplicar a lesnostres poblacions i comarques.